Šta je to reedukacija psihomotorike i kada se ona koristi?

Šta je reedukacija psihomotorike?

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metod koji stručnjaci koriste kako bi pomogli detetu da osvesti svoje telo, njegov položaj u odnosu na drugu osobu, u odnosu na prostor i vreme.

Zasnovana je na neuropsihologiji razvojnog doba i predstavlja način prevežbavanja (odnosno reedukacije) iskustva deteta sa disharmoničnim (neujednačenim) razvojem.

Stručnjaci koji koriste ovu metodu dobro znaju da su psihičke i motorne funkcije neraskidivo povezane tokom celog života, i da razvoj jednih funkcija povlači sa sobom razvoj drugih.  Zbog toga se ova metoda bavi psihomotornim (moglo bi da se kaže i celokupnim) razvojem deteta.

Metod reedukacije psihomotorike,

u našu zemlju doneo je znameniti neuropsihijatar prof. dr Svetomir Bojanin. Reč je o metodu koji je nastao  u Francuskoj, a baziran je na Pijažeovim istraživanjima i razvojnoj neuropsihologiji.

Kod nas se primenjuje od 1970-ih godina kao opšta i specifična reedukacija psihomotorike bazirana na defektološkoj dijagnostici.

Sprovode je terapeuti – reedukatori psihomotorike, posebno edukovani za primenu ove metode.

Kako izgleda tretman reedukacije psihomotorike?

Reedukacija psihomotorike podrazumeva izvođenje nizova vežbi (često pred ogledalom, ponekad uz upotrebu rekvizita).

Reedukator psihomotorike vežbe prilagođava individualnim karakteristikama, potrebama i trenutnom raspoloženju svakog deteta,  sa ciljem obnavljanja ili promene detetovih iskustava o sebi, prostoru, vremenu, drugoj osobi.

Tokom izvođenja vežbi svaki pokret se opisuje, prepoznaje po vrsti i osobinama. Na primer:

Stavi ruke na glavu; Kakva je glava? tvrda i okrugla; Šta imamo na glavi? kosu, koja je mekana”

Kroz izvođenje ovih vežbi utičemo na strukture i funkcije centralnog nervnog sistema. Nizovi vežbi koje dete izvodi su u stvari podsticaji koje upućujemo centralnom nervnom sistemu putem čula, pokreta i govora kako bi stimulisali motorni, kognitivni i socio-emocionalni razvoj deteta.

Vežbe koje koristimo dakle, pomažu detetu da razume svoje telo, prostor koji ga okružuje, vreme koje protiče, ritam (čiji razvoj je neophodan za razvoj govora), postojanje drugih osoba u njegovom okruženju, a sve to koristeći sva svoja čula.

reedukacija psihomotorike vežbe 1
reedukacija psihomotorike vežbe 2

Primer vežbi reedukacije psihomotorike

Međutim, možda je važno napomenuti da iako uključuje izvošenje nizova vežbi reedukacija psihomotorike nije sport i ne koristi se za prost razvoj (“bildovanje”) mišića.

Reč je struktuiranoj metodi koja se koristi kod disharmoničnog razvoja a bazirana je na prijatnim osećanjima i pozitivnoj psihologiji.

Kada se koristi?

S obzirom da se bavi čitavim psihomotornim razvojem dece reedukacija psihomotorike se primenjuje kod niza stanja, a može se primenjivati i kod dece tipičnog razvoja (najčešće je tada reč o radu u manjim grupama) kao vid preventivnog rada.

Primenjuje se kod dece svih uzrasta.

Reedukacija psihomotorike se koristi u tretmanu dece sa:

  • usporenim ili disharmoničnim razvojem (razvojna disharmonija)
  • intelektualnom ometenošću
  • govorno jezičkim poremećajem
  • poremećajem ponašanja
  • dispraksičnim poteškoćama (kašnjenje u razvoju motorike)
  • pervazivnim poremećajima (autizam, Aspergerov sindrom)
  • senzornim poremećajima (poremećaj vida, sluha)
  • problemima povezanim sa lateralnom dominacijom
  • poremećajima pažnje s hiperaktivnošću (ADD, ADHD)
  • smetnjama u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija)

Najčešće je reč o individualnim tretmanima, koji traju 45 minuta.

Tretmanu reedukacije prethodi detaljna defektološka dijagnostika, čiji je cilj procena svih struktura i funkcija koje su važne za adekvatno funkcionisanje deteta u sredini koja ga okružuje.

Pogledajte i: Sve što treba da znate o senzornoj integraciji


Povse Ivkić V. Reedukacija psihomotorike.
Bojanin S. Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom.
Bojanin S. Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metoda. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
Govedarica T. Opšta reedukacija psihomotorike. Institut za mentalno zdravlje, Beograd.